قسمت دوم | مدل سازی معنایی (۲)
یکی از مراحل مهم در طراحی پایگاه داده، مدل سازی معنایی اجزا و افراد تشکیل دهنده سازمان یا کارفرما است. سرفصل این ویدئو به صورت زیر است: انواع ارتباط در نمودار ER ارتباط بازگشتی درجه ارتباط لزوم یا عدم لزوم مشارکت در ارتباط صفت‌های یک ارتباط چندی ارتباط
- 0 / 0