قسمت اول | مدل‌سازی معنایی (۱)
برای طراحی یک پایگاه داده خوب نیاز است که یک سری اصول رعایت شود و بر اساس نیاز سازمان یا کارفرما موارد قابل ذخیره و بازیابی تعیین گردد. سرفصل مطالب این ویدئو: مدل معنایی چیست؟ مراحلی که در طراحی یک پایگاه داده خوب باید طی کرد. معرفی روش‌های مدل‌سازی تعریف نوع موجودیت تعریف صفت تعریف ارتباط نمادهای نمودار ER رده بندی صفت‌ها
- 0 / 0